study

 


Return to
 
Study of Life
"Polis"
interior detail 3 ,detail size 7"X 7", egg tempera